R-kullens stamtavla
REGV1186/2001
GK VALLH PR
Yojimbo Tweed
REGV1501/99
GK VALLH PR
Don
ISDS203993
Don
ISDS224591
Meg
REGV1663/2000
GK VALLH PR
Samantha
ISDS178000
Tan
ISDS207493
Jill
REGV1538/2007
GK VALLH PR
Tazzehagens Kylie
REGV1686/2006
GK VALLH PR
Barney
ISDS244489
Glen
NHSB2411032
Tootsie
REGV1210/2001
GK VALLH PR
Yazzie
N00347/00
GK VALLH PR
Myss
REGV1132/95
GK VALLH PR
Janni